Jak dokonać wpłaty?

Warunki płatności w naszym biurze

  1. Przy podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 10–30% przy imprezach jednodniowych, po 5 zł za warsztaty, 50 zł od grupy przy wycieczkach po Krakowie oraz 100 zł od każdego uczestnika przy wyjazdach kilkudniowych. Jeżeli umowa została podpisana, zaliczkę należy wpłacić na konto biura PKO BP 9010202906000011020016429. Kwota zaliczki może być ustalona indywidualnie, jednak ten fakt musi być zaznaczony w umowie.
  2. Pozostałą wpłatę, do 100% ceny imprezy przy wycieczkach jednodniowych, gotówką w dniu wyjazdu pilotowi grupy a przy wyjazdach kilkudniowych, należy wpłacić, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, gotówką w siedzibie biura lub na konto biura (wyżej podane). Biuro dopuszcza możliwość odstępstw od tej zasady, jednak uzgodnienia takie muszą zostać ustalone z Uczestnikiem i zawarte w umowie.
  3. W przypadku zakupu imprezy kilkudniowej w terminie krótszym niż 15 dni Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należności w momencie podpisania umowy. Ceny usług i świadczeń zawierają podatek od towarów i usług.
  4. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że Organizator udokumentuje wpływ podwyższenia ceny przy następujących okolicznościach: wzrost kosztów transportu (ceny paliw), wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych, wzrost kursów walut. Podwyższenie ceny Organizator turystki udokumentuje potwierdzając zdarzenia.
  5. W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
  6. Przy wyjazdach grupowych ceny skalkulowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem biura, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż przewiduje kalkulacja biuro przygotowuje odrębną kalkulacje zgodnie z życzeniem Uczestnika.
  7. Na wycieczki jednodniowe obowiązuje wpłata zaliczki po 15 zł od każdego uczestnika. W nietypowych przypadkach jest konieczność wpłacenia większej kwoty zaliczki od każdego uczestnika. Pozostała kwota płatna gotówką w dniu wyjazdu pilotowi grupy. Płatność za liczbę osób zgodna z kalkulacja imprezy, która przewiduje minimum 40 uczniów płacących i 4 osoby opieki bezpłatnie. Jeżeli została przygotowana specjalna kalkulacja w związku z mniejszą lub większą liczbą uczestników należy zapłacić za wszystkich uczestników zgodnie z przewidzianą kalkulacją. Jeżeli uczestnik nie przybył na miejsce zbiórki należy zapłacić za wszystkich zgodnie z kalkulacją, a do 7 dni po zakończeniu imprezy można zgłosić się po zwrot, jedynie za niewykorzystane bilety wstępu w siedzibie biura. Pozostałe koszty tzw. wspólne – pilot, transport, przewodnicy, organizacja ognisk, posiłków itp., stanowią kalkulacje na całą grupę w związku z czym zwrot jest tylko za bilety wstępu. W przypadku imprez, które realizowane są bez żadnych biletów wstępów nie ma zwrotu. Koszty poniesione przed realizacją imprezy, związane z przygotowaniem wycieczki i niewykorzystane przez nieobecnego uczestnika nie podlegają zwrotowi, np. posiłki w gospodarstwach – naleśniki, ciasto na pieczenie chleba itp. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana zgodnie z potwierdzeniem i ustaleniami w biurze wycieczka może nie zostać zrealizowana, a koszty realizacji rozpoczętej już imprezy (dojazd autokaru pod szkołę, pilota, koszty pośrednie biura) uregulować należy do 7 dni od daty planowanego wyjazdu. W momencie braku wpłaty zaliczki, biuro automatycznie anuluje zgłoszenie wycieczki. Zaliczka za osoby nieobecne jest bezzwrotna. Jeżeli grupa całkowicie zrezygnuje z imprezy zaliczka przepada.
  8. Biuro zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie autokarów, posiadających wszystkie aktualne badania i przeglądy techniczne oraz dokumentacje. W razie awarii autokaru, Biuro zobowiązuje się do podstawienia autokaru zastępczego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej (dotyczy przejazdu autokarami). Koszty związane z ewentualnymi dodatkowymi dojazdami nieprzewidzianymi w kalkulacji, a związanych z kontrolą autokaru pokrywa Klient. Klient musi liczyć się z faktem, iż w takim przypadki niektóre punkty programu mogą zostać niezrealizowane, a koszty rezerwacji i realizacji imprezy zostały podniesione.